Wat houdt bewindvoering in?
Bewindvoering houdt in het verzorgen van een veilig en verantwoord financieel beheer van de rechthebbende. Tijdens het bewind worden de rekeningen betaald en een goede administratie gevoerd. Ieder jaar dient er een Rekening & Verantwoording te worden gemaakt voor de kantonrechter, bij beëindiging van het bewind een eindverantwoording.

Wanneer is het verstandig om als begeleider bewindvoering aan te vragen voor je cliënt?
– als cliënt geestelijk niet in staat is zijn financiën te beheren
– als de administratie niet meer te overzien is
– als de financiële post niet meer wordt geopend door de cliënt
– als er betalingsachterstanden zijn ontstaan
– als de cliënt geen overzicht meer kan geven van zijn financiën
– als er een schuldsanering is aangevraagd / of reeds is ingesteld en er daarnaast nog
beheer van de financiën gewenst / vereist is ter voorkoming van nieuwe schulden

Aan welke voorwaarden dient een aanvraag bewindvoering te voldoen?
Een paar belangrijke voorwaarden voor het aanvragen van bewindvoering:
-de cliënt moet medewerking willen verlenen (als dat echt niet kan, kan bewindvoering via de Officier van Justitie worden aangevraagd).
– er moet een geregeld inkomen zijn
Wanneer eindigt de onderbewindstelling?
De bewindvoering kan worden beëindigt door een verzoek in te dienen bij de kantonrechter. U kunt dit verzoek rechtstreeks indienen. De rechter zal het bewind alleen beëindigen als de oorzaak die aan het instellen van het bewind ten grondslag lag, niet meer bestaat (meestal door middel van een positieve medische verklaring). Dus als cliënt weer in staat is zijn eigen financiën te regelen.

Verder eindigt het bewind van rechtswege:
• als de cliënt overlijdt.
• als de bewindvoering door curatele wordt vervangen.
• als de algemene voorwaarden van de bewindvoerder niet worden nagekomen.
Wat is het verschil tussen beschermingsbewind en een WSNP bewind?
Beschermingsbewind is een maatregel, ingesteld door de kantonrechter, en is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen.

De WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) is een wet die de rechter gebruikt om uw schulden te saneren. Dit kan pas worden ingesteld als blijkt dat er geen regeling kan worden getroffen met uw schuldeisers. Een WSNP bewindvoerder ziet erop toe dat de schuldenaar zich optimaal inspant om zoveel mogelijk geld voor aflossing van de schulden bijeen te brengen en dat geen nieuwe schulden ontstaan. Schuldenaren die voldoen aan de verplichtingen die de Wsnp stelt, verkrijgen na afloop een schone lei. Het opgespaarde bedrag wordt verdeeld onder de schuldeisers en het restant wordt kwijtgescholden. Komt een schuldenaar de verplichtingen niet na, dan eindigt de schuldsanering en herleven alle schulden weer. Het traject is niet eenvoudig te doorlopen.

Beschermingsbewind en WSNP bewind kunnen heel goed samen gaan. De beschermingsbewindvoerder zal de aflossingen en de informatie aan de WSNP bewindvoerder leveren, waardoor het WSNP traject (in de meeste gevallen) succesvol zal worden afgesloten.

Is de bewindvoerder ook verantwoordelijk voor de schulden?
Schulden behoren in principe tot de financiën van de klant. Mochten de reeds bekende schulden niet binnen 3 jaar binnen het huidige budget in te passen zijn, of u maakt nieuwe schulden en de bewindvoerder kan deze niet in het budget inpasbaar maken, dan moeten de schulden ondergebracht worden bij een schuldhulpbureau of de kredietbank. Is aflossing wel mogelijk binnen het budget, dan draagt de bewindvoerder zorg voor de aflossing.

Kan een cliënt veranderen van bewindvoerder?
Ja, indien er gegronde redenen zijn, mochten deze er zijn dan kan er een verzoek worden ingediend bij de kantonrechter.