Algemene Verordening Persoonsgegevens ( AVG)

Sinds 25 mei 2018 geldt voor iedereen in Nederland  de AVG. Die moet ervoor zorgen dat uw privacy zo veel mogelijk wordt beschermd.  De rechtbank geeft ons als bewindvoerder opdracht om uw geld en goederen te beheren. Dat kan alleen als wij bepaalde gegevens hebben opgeslagen om te kunnen delen met derden ten behoeve van onze werkzaamheden conform de wet. Wij maken er ook niet steeds opnieuw een melding van bij u als wij deze informatie delen met derden. Wij beschouwen het als onderdeel van de opdracht die de rechtbank ons heeft gegevens om gegevens te mogen opslaan en delen.

Middels deze privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens dat precies zijn, wat we doen met deze gegevens, aan wie wij deze gegevens verstrekken en waarom en hoe wij die gegevens bewaren.

Verantwoordelijke

C&G Bewindvoering VOF, gevestigd aan Postbus 16858, 2500 BW te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

C&G Bewindvoering verwerkt uw persoonsgegevens en van uw gezinsleden doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt.

– Voornamen, achternaam, roepnaam, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, geslacht, Burgerservicenummer, burgerlijke staat, woonsituatie van u en (indien van toepassing) van uw partner.

– Straat en huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres.

– Indien van toepassing namen en geboortedata van de kinderen.

– Soort identificatiedocument (ID of paspoort) van alle gezinsleden, nummer van het document, geldigheidsduur en een scan/foto van het document.

– Login en wachtwoord DigiD; indien u die aan ons verstrekt.

– Namen, adressen en telefoonnummers van b.v. familieleden, hulpverlening, klantmanager sociale dienst, advocaat etc.

Financiële gegevens

– Inkomsten: soort inkomst (salaris, uitkering, toeslag, kinderbijslag, bijzondere bijstand etc.), bron (werkgever, uitkeringsinstantie, belastingdienst etc.) en hoogte van het bedrag.

– Uitgave: soort uitgave (leefgeld, bankkosten, energie, telefoon, huur, verzekeringen etc.), ontvanger (bank, energieleverancier, telefoonmaatschappij, woningbouwcorporatie, verzekeraar, lidmaatschappen etc.) en hoogte van het bedrag.

– Schulden: schuldeiser, incassobureau of deurwaarder, hoogte van de schuld, aflossingsafspraak, restbedrag.

– Bankrekeningen: welke bankrekening u heeft en de hoogte van het saldo op die rekeningen.

– Kentekens van voertuigen

– Registergoederen

Overige informatie

– Beschikking van de rechtbank, plannen van aanpak, rekening en verantwoording, evaluaties, contracten, polissen, budgetplannen etc..

– Alle belangrijke mails en (gescande) brieven van en aan mensen en bedrijven met wie over u wordt gecommuniceerd (inclusief uzelf); rechtbank, belastingdienst, bank, inkomensverstrekkers, schuldeisers, deurwaarders, hulpverleners etc..

– Een notitie van alle belangrijke mondelinge communicatie

– In uitzonderlijke geval: Ras en gezondheid.


Wie heeft toegang tot gegevens?

Medewerkers van C&G Bewindvoering hebben toegang tot de opgeslagen gegevens. Alleen de bewindvoerders hebben toegang tot de bank.

Een keer per jaar vindt een accountantscontrole plaats.  De accountant bekijkt een aantal dossiers om te beoordelen of wij ons werk goed doen. Dat doet hij volgens het accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM. Het verslag met feitelijke bevindingen wordt verstuurd naar de rechtbank. De accountant kan bij de controle alle gegevens die wij hebben opgeslagen, inzien. De accountant heeft de wettelijke verplichting om vertrouwelijk me uw gegevens om te gaan.

Uw gegevens worden digitaal opgeslagen in een geautomatiseerd softwaresysteem namelijk;

2 Work: Voor de uitvoer van de administratieve werkzaamheden die voortvloeien uit hoedanigheid van bewindvoerder en het beheren van persoonsgegevens.

Anntac BV: Voor de digitale archivering van documenten en correspondentie van alle klanten.

Microsoft Office 365: Voor de uitvoer van operationele zaken als bewindvoerder, zoals verzending van e-mail, aan derden.

ABN Amro Bank: Voor alle betalingen en rekeningoverzichten maken wij gebruik van internetsystemen van de ABN Amro Bank.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

C&G Bewindvoering bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 7 jaar, conform artikel 52 AWR.

Welke gegevens delen wij met derden?

C&G Bewindvoering deelt uw persoonsgegevens enkel met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en verantwoordelijkheid van uw gegevens. C&G Bewindvoering blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen en/ of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door C&G Bewindvoering en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cgbewindvoering.nl.

Nadat we uw verzoek hebben ontvangen zullen wij zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Het kan zijn dat wij u vragen om een kopie identiteitsbewijs om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan.

Wij willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om ene klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

C&G Bewindvoering neemt de bescherming van uw gegeven serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@cgbewindvoering.nl.